วีดิทัศน์แนะนำการสอนด้วยสื่อชุด Projects: Play & Learn ชั้น ป.1: สัมภาษณ์ผู้สอน เรื่องการสอนเพลง