การอบรม “สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”องค์การค้าของ สกสค. กทม. 14-15 มกราคม 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”นครราชสีมา 23 มกราคม 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”นครสวรรค์ 30 มกราคม 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”ลพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”เพชรบุรี 13 กุมภาพันธ์ 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”นครศรีธรรมราช 11 มีนาคม 2553
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ชุด Projects: Play & Learn”สงขลา 12 มีนาคม 2553